Datagedreven planvorming

Een gemeente heeft veel data nodig om tot een goed besluit te kunnen komen welke wijk wanneer van het aardgas af kan gaan. Een deel van deze data is landelijk beschikbaar via bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een ander deel is bij de gemeente zelf vastgelegd en weer een deel volgt uit de Leidraad die is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Expertise Centrum Warmte (ECW). Ook is er data die nog niet beschikbaar is. Veel verschillende data dus, uit verschillende bronnen. En dat levert een uitdaging op voor gemeenten: hoe krijgen gemeenten al die verschillende bronnen vertaald naar geschikte beslisinformatie?

Binnen dit thema zetten we ons vooral in op overzicht verkrijgen. We ondersteunen gemeenten in het inzichtelijk maken van alternatieve warmte-opties voor een wijk. Ook zorgen we voor afstemming met het Expertise Centrum Warmte (ECW), denken we mee met de opzet van de Leidraad en houden we in de gaten hoe de kwantitatieve resultaten en effecten van de proeftuinen inzichtelijk worden gemaakt.

Hoe ziet het proces eruit?

Gemeenten stellen uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast. In de Transitievisie Warmte staat welke wijk wanneer van het aardgas af gaat. Voor de wijken die voor 2030 aan de beurt zijn, beschrijft de Transitievisie Warmte ook de mogelijke alternatieve warmteoplossingen. Na, of parallel aan, het vaststellen van de Transitievisie Warmte kan een gemeente aan de slag met een uitvoeringsplan op wijkniveau. Meer informatie over het uitvoeringsplan vind je onder het thema Participatie en Communicatie.

De Leidraad

De Leidraad is één van de instrumenten om gemeenten te ondersteunen een Transitievisie Warmte vast te stellen voor eind 2021. De Leidraad bestaat uit een technisch-economische Startanalyse en een Handreiking voor lokale analyse.

De Startanalyse

De eerste component van de Leidraad is een technisch-economische Startanalyse, ontwikkeld door het PBL. Hierin wordt op buurtniveau voor vijf warmte-strategieën aangegeven wat de maatschappelijke kosten en de kosten voor eindgebruikers zijn.

Handreiking voor lokale data

De tweede component van de Leidraad is een handreiking voor het benutten van lokale data.

Een gemeente kan de beide onderdelen van de Leidraad gebruiken als hulpmiddel bij het vaststellen van de Transitievisie Warmte.